15:10Julio Laguna
UTCShakhram Giyasov
Laguna wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Giyasov wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Laguna wins by decision
Any other result
Giyasov wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Laguna wins in round 1
Any other result
Giyasov wins in round 1
Any other result
Laguna wins in round 2
Any other result
Giyasov wins in round 2
Any other result
Laguna wins in round 3
Any other result
Giyasov wins in round 3
Any other result
Laguna wins in round 4
Any other result
Giyasov wins in round 4
Any other result
Laguna wins in round 5
Any other result
Giyasov wins in round 5
Any other result
Laguna wins in round 6
Any other result
Giyasov wins in round 6
Any other result
16:00David Price
UTCSergey Kuzmin
Over 4½ rounds
Under 4½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Price wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Kuzmin wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Price wins by decision
Any other result
Kuzmin wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Price wins inside distance
Not Price inside distance
Kuzmin wins inside distance
Not Kuzmin inside distance
Price wins in round 1
Any other result
Kuzmin wins in round 1
Any other result
Price wins in round 2
Any other result
Kuzmin wins in round 2
Any other result
Price wins in round 3
Any other result
Kuzmin wins in round 3
Any other result
Price wins in round 4
Any other result
Kuzmin wins in round 4
Any other result
Price wins in round 5
Any other result
Kuzmin wins in round 5
Any other result
Price wins in round 6
Any other result
Kuzmin wins in round 6
Any other result
Price wins in round 7
Any other result
Kuzmin wins in round 7
Any other result
Price wins in round 8
Any other result
Kuzmin wins in round 8
Any other result
Price wins in round 9
Any other result
Kuzmin wins in round 9
Any other result
Price wins in round 10
Any other result
Kuzmin wins in round 10
Any other result
18:10Dana Zaxo
UTCToni Bilic
18:10Chris Kongo
UTCPetar Alexandrov
19:50Luke Campbell
UTCYvan Mendy
Over 7½ rounds
Under 7½ rounds
Over 8½ rounds
Under 8½ rounds
Over 9½ rounds
Under 9½ rounds
Over 10½ rounds
Under 10½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Campbell wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Mendy wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Campbell wins by decision
Any other result
Mendy wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Campbell wins inside distance
Not Campbell inside distance
Mendy wins inside distance
Not Mendy inside distance
Campbell wins in round 1
Any other result
Mendy wins in round 1
Any other result
Campbell wins in round 2
Any other result
Mendy wins in round 2
Any other result
Campbell wins in round 3
Any other result
Mendy wins in round 3
Any other result
Campbell wins in round 4
Any other result
Mendy wins in round 4
Any other result
Campbell wins in round 5
Any other result
Mendy wins in round 5
Any other result
Campbell wins in round 6
Any other result
Mendy wins in round 6
Any other result
Campbell wins in round 7
Any other result
Mendy wins in round 7
Any other result
Campbell wins in round 8
Any other result
Mendy wins in round 8
Any other result
Campbell wins in round 9
Any other result
Mendy wins in round 9
Any other result
Campbell wins in round 10
Any other result
Mendy wins in round 10
Any other result
Campbell wins in round 11
Any other result
Mendy wins in round 11
Any other result
Campbell wins in round 12
Any other result
Mendy wins in round 12
Any other result
Campbell wins in round 1-3
Any other result
Mendy wins in round 1-3
Any other result
Campbell wins in round 4-6
Any other result
Mendy wins in round 4-6
Any other result
Campbell wins in round 7-9
Any other result
Mendy wins in round 7-9
Any other result
Campbell wins in round 10-12
Any other result
Mendy wins in round 10-12
Any other result
20:00Lawrence Okolie
UTCMatty Askin
Over 7½ rounds
Under 7½ rounds
Over 8½ rounds
Under 8½ rounds
Over 9½ rounds
Under 9½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Okolie wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Askin wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Okolie wins by decision
Any other result
Askin wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Okolie wins inside distance
Not Okolie inside distance
Askin wins inside distance
Not Askin inside distance
Okolie wins in round 1
Any other result
Askin wins in round 1
Any other result
Okolie wins in round 2
Any other result
Askin wins in round 2
Any other result
Okolie wins in round 3
Any other result
Askin wins in round 3
Any other result
Okolie wins in round 4
Any other result
Askin wins in round 4
Any other result
Okolie wins in round 5
Any other result
Askin wins in round 5
Any other result
Okolie wins in round 6
Any other result
Askin wins in round 6
Any other result
Okolie wins in round 7
Any other result
Askin wins in round 7
Any other result
Okolie wins in round 8
Any other result
Askin wins in round 8
Any other result
Okolie wins in round 9
Any other result
Askin wins in round 9
Any other result
Okolie wins in round 10
Any other result
Askin wins in round 10
Any other result
Okolie wins in round 11
Any other result
Askin wins in round 11
Any other result
Okolie wins in round 12
Any other result
Askin wins in round 12
Any other result
Okolie wins in round 1-3
Any other result
Askin wins in round 1-3
Any other result
Okolie wins in round 4-6
Any other result
Askin wins in round 4-6
Any other result
Okolie wins in round 7-9
Any other result
Askin wins in round 7-9
Any other result
Okolie wins in round 10-12
Any other result
Askin wins in round 10-12
Any other result
21:15Alexander Povetkin
UTCAnthony Joshua
Over 5½ rounds
Under 5½ rounds
Over 6½ rounds
Under 6½ rounds
Over 7½ rounds
Under 7½ rounds
Over 8½ rounds
Under 8½ rounds
Over 9½ rounds
Under 9½ rounds
Fight goes to decision
Fight doesn't go to decision
Povetkin wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Joshua wins by TKO/KO or DQ
Any other result
Povetkin wins by decision
Any other result
Joshua wins by decision
Any other result
Fight is a draw
Any other result
Povetkin wins inside distance
Not Povetkin inside distance
Joshua wins inside distance
Not Joshua inside distance
Povetkin wins in round 1
Any other result
Joshua wins in round 1
Any other result
Povetkin wins in round 2
Any other result
Joshua wins in round 2
Any other result
Povetkin wins in round 3
Any other result
Joshua wins in round 3
Any other result
Povetkin wins in round 4
Any other result
Joshua wins in round 4
Any other result
Povetkin wins in round 5
Any other result
Joshua wins in round 5
Any other result
Povetkin wins in round 6
Any other result
Joshua wins in round 6
Any other result
Povetkin wins in round 7
Any other result
Joshua wins in round 7
Any other result
Povetkin wins in round 8
Any other result
Joshua wins in round 8
Any other result
Povetkin wins in round 9
Any other result
Joshua wins in round 9
Any other result
Povetkin wins in round 10
Any other result
Joshua wins in round 10
Any other result
Povetkin wins in round 11
Any other result
Joshua wins in round 11
Any other result
Povetkin wins in round 12
Any other result
Joshua wins in round 12
Any other result
Povetkin wins in round 1-3
Any other result
Joshua wins in round 1-3
Any other result
Povetkin wins in round 4-6
Any other result
Joshua wins in round 4-6
Any other result
Povetkin wins in round 7-9
Any other result
Joshua wins in round 7-9
Any other result
Povetkin wins in round 10-12
Any other result
Joshua wins in round 10-12
Any other result
Fight starts round 2
Fight won't start round 2
Fight starts round 3
Fight won't start round 3
Fight starts round 4
Fight won't start round 4
Fight starts round 5
Fight won't start round 5
Fight starts round 6
Fight won't start round 6
Fight starts round 7
Fight won't start round 7
Fight starts round 8
Fight won't start round 8
Fight starts round 9
Fight won't start round 9
Fight starts round 10
Fight won't start round 10
Fight starts round 11
Fight won't start round 11
Fight starts round 12
Fight won't start round 12
Fight goes 1:30 in round 2
Fight won't go 1:30 in round 2
Fight goes 1:30 in round 3
Fight won't go 1:30 in round 3
Fight goes 1:30 in round 4
Fight won't go 1:30 in round 4
Fight goes 1:30 in round 5
Fight won't go 1:30 in round 5
Fight goes 1:30 in round 6
Fight won't go 1:30 in round 6
Fight goes 1:30 in round 7
Fight won't go 1:30 in round 7
Fight goes 1:30 in round 8
Fight won't go 1:30 in round 8
Fight goes 1:30 in round 10
Fight won't go 1:30 in round 10
Fight goes 1:30 in round 11
Fight won't go 1:30 in round 11
Fight goes 1:30 in round 12
Fight won't go 1:30 in round 12
Povetkin wins by unanimous decision
Any other result
Joshua wins by unanimous decision
Any other result
Povetkin wins by split decision
Any other result
Joshua wins by split decision
Any other result
Povetkin wins by majority decision
Any other result
Joshua wins by majority decision
Any other result
Povetkin wins in round 1-6
Any other result
Joshua wins in round 1-6
Any other result
Povetkin wins in round 7-12
Any other result
Joshua wins in round 7-12
Any other result
Fight ends in a technical draw
Any other result
Fight ends in a split decision draw
Any other result
Fight ends in a unanimous draw
Any other result
Joshua points handicap -16½
Povetkin points handicap +16½
Povetkin wins in round 1-4
Any other result
Joshua wins in round 1-4
Any other result
Povetkin wins in round 5-8
Any other result
Joshua wins in round 5-8
Any other result
Povetkin wins in round 9-12
Any other result
Joshua wins in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 2
Any other result
Fight ends in round 3
Any other result
Fight ends in round 4
Any other result
Fight ends in round 5
Any other result
Fight ends in round 6
Any other result
Fight ends in round 7
Any other result
Fight ends in round 8
Any other result
Fight ends in round 9
Any other result
Fight ends in round 10
Any other result
Fight ends in round 11
Any other result
Fight ends in round 12
Any other result
Fight ends in round 4-6
Any other result
Fight ends in round 7-9
Any other result
Fight ends in round 10-12
Any other result
Fight ends in round 5-8
Any other result
Fight ends in round 9-12
Any other result
Fight ends in round 7-12
Any other result
5DimesWilliam H.Bet365BovadaBookMakerBetDSIIntertopsSportBetPinnacleSportsInt.BetOnlineSportsbookProps
15:10Julio Laguna+1350+1000+1100+1331+163517 
UTCShakhram Giyasov-3250-3333-3000-2622-296517 
Laguna wins by TKO/KO or DQ+1600
Any other resultn/a
Giyasov wins by TKO/KO or DQ-345
Any other resultn/a
Laguna wins by decision+3300
Any other resultn/a
Giyasov wins by decision+275
Any other resultn/a
Fight is a draw+2500
Any other resultn/a
Laguna wins in round 1+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 1+700
Any other resultn/a
Laguna wins in round 2+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 2+550
Any other resultn/a
Laguna wins in round 3+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 3+500
Any other resultn/a
Laguna wins in round 4+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 4+450
Any other resultn/a
Laguna wins in round 5+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 5+450
Any other resultn/a
Laguna wins in round 6+10000
Any other resultn/a
Giyasov wins in round 6+500
Any other resultn/a
16:00David Price+385+300+375+379+310+400+37529 
UTCSergey Kuzmin-485-455-550-476-550-470-55029 
Over 4½ rounds-120-110-120
Under 4½ rounds-110-125-110
Fight goes to decision+540+500+540
Fight doesn't go to decision-900-909-900
Price wins by TKO/KO or DQ+450+400
Any other resultn/an/a
Kuzmin wins by TKO/KO or DQ-345-333
Any other resultn/an/a
Price wins by decision+1700+1400+1600+1700
Any other result-4250n/an/a-4250
Kuzmin wins by decision+809+900+750+809
Any other result-1484n/an/a-1484
Fight is a draw+7000+3300+2500+7000
Any other result-13000n/an/a-13000
Price wins inside distance+447+447
Not Price inside distance-665-665
Kuzmin wins inside distance-300-300
Not Kuzmin inside distance+240+240
Price wins in round 1+2800
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 1+650
Any other resultn/a
Price wins in round 2+2200
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 2+550
Any other resultn/a
Price wins in round 3+2200
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 3+550
Any other resultn/a
Price wins in round 4+2500
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 4+600
Any other resultn/a
Price wins in round 5+2800
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 5+700
Any other resultn/a
Price wins in round 6+2800
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 6+900
Any other resultn/a
Price wins in round 7+3300
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 7+1600
Any other resultn/a
Price wins in round 8+6600
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 8+2000
Any other resultn/a
Price wins in round 9+8000
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 9+2500
Any other resultn/a
Price wins in round 10+10000
Any other resultn/a
Kuzmin wins in round 10+3300
Any other resultn/a
18:10Dana Zaxo-10000-10000 
UTCToni Bilic+1600+1600 
18:10Chris Kongo-10000-10000 
UTCPetar Alexandrov+1600+1600 
19:50Luke Campbell-500-400-450-491-450-485-418-45044 
UTCYvan Mendy+400+300+325+394+275+415+350+32544 
Over 7½ rounds-588
Under 7½ rounds+350
Over 8½ rounds-500
Under 8½ rounds+333
Over 9½ rounds-410-400-400-410-394
Under 9½ rounds+330+275+285+330+315
Over 10½ rounds-295
Under 10½ rounds+245
Fight goes to decision-245-278-245
Fight doesn't go to decision+185+200+185
Campbell wins by TKO/KO or DQ+260+275
Any other resultn/an/a
Mendy wins by TKO/KO or DQ+1000+1000
Any other resultn/an/a
Campbell wins by decision-135-149-137-135
Any other result+105n/an/a+105
Mendy wins by decision+530+500+450+530
Any other result-875n/an/a-875
Fight is a draw+2400+2200+2000+2400
Any other result-3800n/an/a-3800
Campbell wins inside distance+301+301
Not Campbell inside distance-391-391
Mendy wins inside distance+1121+1121
Not Mendy inside distance-2052-2052
Campbell wins in round 1+4000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 1+10000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 2+3300
Any other resultn/a
Mendy wins in round 2+8000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 3+3300
Any other resultn/a
Mendy wins in round 3+6600
Any other resultn/a
Campbell wins in round 4+2800
Any other resultn/a
Mendy wins in round 4+6600
Any other resultn/a
Campbell wins in round 5+2500
Any other resultn/a
Mendy wins in round 5+6600
Any other resultn/a
Campbell wins in round 6+2500
Any other resultn/a
Mendy wins in round 6+5000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 7+2200
Any other resultn/a
Mendy wins in round 7+5000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 8+2000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 8+5000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 9+2000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 9+5000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 10+2000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 10+5000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 11+2500
Any other resultn/a
Mendy wins in round 11+6600
Any other resultn/a
Campbell wins in round 12+3300
Any other resultn/a
Mendy wins in round 12+8000
Any other resultn/a
Campbell wins in round 1-3+1200
Any other resultn/a
Mendy wins in round 1-3+3300
Any other resultn/a
Campbell wins in round 4-6+1000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 4-6+2500
Any other resultn/a
Campbell wins in round 7-9+750
Any other resultn/a
Mendy wins in round 7-9+2500
Any other resultn/a
Campbell wins in round 10-12+1000
Any other resultn/a
Mendy wins in round 10-12+2500
Any other resultn/a
20:00Lawrence Okolie-280-303-325-290-333-274-253-28543 
UTCMatty Askin+240+225+250+239+210+246+220+22043 
Over 7½ rounds-120
Under 7½ rounds-120
Over 8½ rounds+120
Under 8½ rounds-161
Over 9½ rounds+150+138+143+150+150+140
Under 9½ rounds-170-189-172-190-170-165
Fight goes to decision+185+175+185
Fight doesn't go to decision-245-250-245
Okolie wins by TKO/KO or DQ-120-120
Any other resultn/an/a
Askin wins by TKO/KO or DQ+350+350
Any other resultn/an/a
Okolie wins by decision+326+275+275+326
Any other result-436n/an/a-436
Askin wins by decision+825+900+800+825
Any other result-1500n/an/a-1500
Fight is a draw+4300+2500+2000+4300
Any other result-7600n/an/a-7600
Okolie wins inside distance-118-118
Not Okolie inside distance-112-112
Askin wins inside distance+362+362
Not Askin inside distance-498-498
Okolie wins in round 1+1800
Any other resultn/a
Askin wins in round 1+4000
Any other resultn/a
Okolie wins in round 2+1600
Any other resultn/a
Askin wins in round 2+3300
Any other resultn/a
Okolie wins in round 3+1400
Any other resultn/a
Askin wins in round 3+3300
Any other resultn/a
Okolie wins in round 4+1400
Any other resultn/a
Askin wins in round 4+3300
Any other resultn/a
Okolie wins in round 5+1200
Any other resultn/a
Askin wins in round 5+3300
Any other resultn/a
Okolie wins in round 6+1200
Any other resultn/a
Askin wins in round 6+3300
Any other resultn/a
Okolie wins in round 7+1200
Any other resultn/a
Askin wins in round 7+3300
Any other resultn/a
Okolie wins in round 8+1400
Any other resultn/a
Askin wins in round 8+3300
Any other resultn/a
Okolie wins in round 9+1800
Any other resultn/a
Askin wins in round 9+4000
Any other resultn/a
Okolie wins in round 10+2200
Any other resultn/a
Askin wins in round 10+5000
Any other resultn/a
Okolie wins in round 11+2500
Any other resultn/a
Askin wins in round 11+6600
Any other resultn/a
Okolie wins in round 12+3300
Any other resultn/a
Askin wins in round 12+8000
Any other resultn/a
Okolie wins in round 1-3+550
Any other resultn/a
Askin wins in round 1-3+1400
Any other resultn/a
Okolie wins in round 4-6+350
Any other resultn/a
Askin wins in round 4-6+1000
Any other resultn/a
Okolie wins in round 7-9+400
Any other resultn/a
Askin wins in round 7-9+1100
Any other resultn/a
Okolie wins in round 10-12+650
Any other resultn/a
Askin wins in round 10-12+1800
Any other resultn/a
21:15Alexander Povetkin+550+600+600+675+575+587+622+470+750+700103 
UTCAnthony Joshua-800-714-1000-975-1400-763-900-809-1200-1300103 
Over 5½ rounds-227
Under 5½ rounds+162
Over 6½ rounds-189
Under 6½ rounds+138
Over 7½ rounds-137
Under 7½ rounds+100
Over 8½ rounds+110+100+110+100+110+114
Under 8½ rounds-130-137-130-130-130-133
Over 9½ rounds+125
Under 9½ rounds-175
Fight goes to decision+310+275+310
Fight doesn't go to decision-370n/a-370
Povetkin wins by TKO/KO or DQ+778+800+800+778
Any other result-1205n/an/a-1205
Joshua wins by TKO/KO or DQ-234-278-234
Any other result+194n/a+194
Povetkin wins by decision+3800+2500+2800+3800
Any other result-9200n/an/a-9200
Joshua wins by decision+358+300+358
Any other result-448n/a-448
Fight is a draw+6500+3300+2500+6500+3000
Any other result-12000n/an/a-12000n/a
Povetkin wins inside distance+759+759
Not Povetkin inside distance-1179-1179
Joshua wins inside distance-243-243
Not Joshua inside distance+203+203
Povetkin wins in round 1+11500+10000+10000+11500
Any other result-22000n/an/a-22000
Joshua wins in round 1+1600+2500+1600
Any other result-2500n/a-2500
Povetkin wins in round 2+10000+10000+8000+10000
Any other result-19000n/an/a-19000
Joshua wins in round 2+1400+1800+1400
Any other result-2100n/a-2100
Povetkin wins in round 3+9000+8500+8000+9000
Any other result-17000n/an/a-17000
Joshua wins in round 3+1300+1600+1300
Any other result-1900n/a-1900
Povetkin wins in round 4+8500+8500+6600+8500
Any other result-16000n/an/a-16000
Joshua wins in round 4+1300+1200+1300
Any other result-1900n/a-1900
Povetkin wins in round 5+8500+8500+5000+8500
Any other result-16000n/an/a-16000
Joshua wins in round 5+1300+1200+1300
Any other result-1900n/a-1900
Povetkin wins in round 6+8000+8500+5000+8000
Any other result-15000n/an/a-15000
Joshua wins in round 6+1200+1200+1200
Any other result-1750n/a-1750
Povetkin wins in round 7+8000+8500+5000+8000
Any other result-15000n/an/a-15000
Joshua wins in round 7+1200+1200+1200
Any other result-1750n/a-1750
Povetkin wins in round 8+8000+8500+5000+8000
Any other result-15000n/an/a-15000
Joshua wins in round 8+1200+1400+1200
Any other result-1750n/a-1750
Povetkin wins in round 9+8000+8500+5000+8000
Any other result-15000n/an/a-15000
Joshua wins in round 9+1200+1600+1200
Any other result-1750n/a-1750
Povetkin wins in round 10+8000+9000+6600+8000
Any other result-15000n/an/a-15000
Joshua wins in round 10+1300+1800+1300
Any other result-1900n/a-1900
Povetkin wins in round 11+9000+10000+8000+9000
Any other result-17000n/an/a-17000
Joshua wins in round 11+1400+2200+1400
Any other result-2100n/a-2100
Povetkin wins in round 12+11000+10000+10000+11000
Any other result-21000n/an/a-21000
Joshua wins in round 12+1600+2800+1600
Any other result-2500n/a-2500
Povetkin wins in round 1-3+3525+2800+3525
Any other result-6050n/a-6050
Joshua wins in round 1-3+469+400+469
Any other result-587n/a-587
Povetkin wins in round 4-6+2953+2200+2953
Any other result-4905n/a-4905
Joshua wins in round 4-6+386+300+386
Any other result-461n/a-461
Povetkin wins in round 7-9+2845+2500+2845
Any other result-4690n/a-4690
Joshua wins in round 7-9+388+300+388
Any other result-463n/a-463
Povetkin wins in round 10-12+3225+3300+3225
Any other result-5450n/a-5450
Joshua wins in round 10-12+605+600+605
Any other result-810n/a-810
Fight starts round 2-2175-2175
Fight won't start round 2+1438+1438
Fight starts round 3-1050-1050
Fight won't start round 3+675+675
Fight starts round 4-635-635
Fight won't start round 4+468+468
Fight starts round 5-335-335
Fight won't start round 5+275+275
Fight starts round 6-239-239
Fight won't start round 6+199+199
Fight starts round 7-181-181
Fight won't start round 7+159+159
Fight starts round 8-128-128
Fight won't start round 8+108+108
Fight starts round 9+103+103
Fight won't start round 9-123-123
Fight starts round 10+141+141
Fight won't start round 10-161-161
Fight starts round 11+183+183
Fight won't start round 11-223-223
Fight starts round 12+248+248
Fight won't start round 12-295-295
Fight goes 1:30 in round 2-1390-1390
Fight won't go 1:30 in round 2+990+990
Fight goes 1:30 in round 3-925-925
Fight won't go 1:30 in round 3+613+613
Fight goes 1:30 in round 4-491-491
Fight won't go 1:30 in round 4+391+391
Fight goes 1:30 in round 5-276-276
Fight won't go 1:30 in round 5+236+236
Fight goes 1:30 in round 6-212-212
Fight won't go 1:30 in round 6+177+177
Fight goes 1:30 in round 7-153-153
Fight won't go 1:30 in round 7+133+133
Fight goes 1:30 in round 8-117-117
Fight won't go 1:30 in round 8-103-103
Fight goes 1:30 in round 10+157+157
Fight won't go 1:30 in round 10-178-178
Fight goes 1:30 in round 11+203+203
Fight won't go 1:30 in round 11-243-243
Fight goes 1:30 in round 12+269+269
Fight won't go 1:30 in round 12-329-329
Povetkin wins by unanimous decision+4200+4200
Any other result-13100-13100
Joshua wins by unanimous decision+460+460
Any other result-700-700
Povetkin wins by split decision+4800+4800
Any other result-14900-14900
Joshua wins by split decision+1350+1350
Any other result-2775-2775
Povetkin wins by majority decision+7100+7100
Any other result-23300-23300
Joshua wins by majority decision+2050+2050
Any other result-5125-5125
Povetkin wins in round 1-6+1641+1641
Any other result-2581-2581
Joshua wins in round 1-6+168+168
Any other result-190-190
Povetkin wins in round 7-12+1546+1546
Any other result-2391-2391
Joshua wins in round 7-12+173+173
Any other result-198-198
Fight ends in a technical draw+27500+27500
Any other result-82500-82500
Fight ends in a split decision draw+11000+11000
Any other result-33000-33000
Fight ends in a unanimous draw+22000+22000
Any other result-66000-66000
Joshua points handicap -16½-485-485
Povetkin points handicap +16½+350+350
Povetkin wins in round 1-4+2605+2605
Any other result-4210-4210
Joshua wins in round 1-4+329+329
Any other result-387-387
Povetkin wins in round 5-8+2230+2230
Any other result-3460-3460
Joshua wins in round 5-8+276+276
Any other result-326-326
Povetkin wins in round 9-12+2410+2410
Any other result-3820-3820
Joshua wins in round 9-12+324+324
Any other result-379-379
Fight ends in round 2+1245+1245
Any other result-1840-1840
Fight ends in round 3+1142+1142
Any other result-1667-1667
Fight ends in round 4+1132+1132
Any other result-1657-1657
Fight ends in round 5+1132+1132
Any other result-1657-1657
Fight ends in round 6+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 7+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 8+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 9+1058+1058
Any other result-1515-1515
Fight ends in round 10+1122+1122
Any other result-1643-1643
Fight ends in round 11+1677+1677
Any other result-2653-2653
Fight ends in round 12+2168+2168
Any other result-3335-3335
Fight ends in round 4-6+353+353
Any other result-418-418
Fight ends in round 7-9+332+332
Any other result-393-393
Fight ends in round 10-12+529+529
Any other result-704-704
Fight ends in round 5-8+238+238
Any other result-268-268
Fight ends in round 9-12+344+344
Any other result-409-409
Fight ends in round 7-12+149+149
Any other result-169-169
Last change: 939 days ago
Loading indicator Loading indicator
Home| Desktop site| MMA Odds|Terms of service|18+|BeGambleAware|Contact|© 2019